Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /storage/content/03/102503/endecocide.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401 definition | End Ecocide

Föreslagen definition av EKOCID

som ett femte brott i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

Av den oberoende expertpanelen för den juridiska definitionen av ekocid, tillsatt av Stop Ecocide Foundation.

Översättning till svenska av professor Mark Klamberg, SU.

A. Tillägg av paragraf 2 bis i ingressen

Som oroas över att miljön dagligen hotas av allvarlig förstörelse och försämring, som allvarligt äventyrar naturliga och mänskliga system världen över,

B. Tillägg till Artikel 5(1)

(e) Ekocid

C. Tillägg av Artikel 8 ter

Artikel 8 ter
Ekocid

1. Med ”ekocid” avses i denna stadga olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar.

2. I punkt 1:

a. avses med “hänsynslös”: med vårdslös likgiltighet för skada som vore klart oförsvarlig i förhållande till förväntade sociala och ekonomiska fördelar,

b. avses med “allvarlig”: skada som inbegriper väldigt svåra negativa förändringar, störningar eller skador på någon del av miljön, inklusive grava effekter på mänskligt liv eller för naturliga, kulturella eller ekonomiska tillgångar,

c. avses med “vidsträckt”: skada som sträcker sig bortom ett begränsat geografiskt område, korsar statsgränser, eller som ett helt ekosystem, arter eller ett stort antal människor lider,

d. avses med ”långsiktig”: skada som är irreversibel eller som inte kan avhjälpas genom naturlig återhämtning inom rimlig tidsperiod,

e. avses med ”miljö”: jorden, dess biosfär, kryosfär, litosfär, hydrosfär och atmosfär, samt rymden.

 

FAQ

Varför innehåller definitionen inte en lista på handlingar som innebär ekocid?

Om vissa handlingar anges som förbjudna, kan andra antas vara tillåtna, så det ansågs bäst att basera definitionen på potentiella konsekvenser – en viss nivå av allvarlig skada. På det sättet förblir definitionen relevant när praxis ändras (”framtidssäker”).

Täcker brottet skador på naturen i sig?

Ja det gör det. Vissa aspekter av brottet omfattar människor (ett av de möjliga kriterierna för ”utbredd” är att det påverkar ”ett stort antal människor”), men att äventyra ett ekosystem, en art eller någon del av miljön täcks också. Definitionens omfattning är både ekocentrisk och antropocentrisk.

Varför anges inga exakta trösklar för ”utbredd” eller ”långvarig”?

Eftersom alla exakta siffror ansågs vara godtyckliga och kanske inte passar specifika omständigheter. Genom att definitionerna av ”utbredd” och ”långvarig” lämnas öppna för viss tolkning kommer domare att fastställa lämpliga tröskelvärden från fall till fall.

Kommer brottet att omfatta störningar av urfolks levnadssätt?

Ja, det kan det göra om störningen är potentiellt allvarlig. Det är syftet med att inkludera ordet ”kulturell” i definitionen av begreppet ”allvarlig”.

Vilken nivå av avsikt kräver brottet?

Intentionen eller “mens rea”-aspekten av brottet är vårdslöshet – förövaren agerade i vetskap om att det fanns ”påtaglig sannolikhet” för allvarlig skada till följd av beteendet, men agerade ändå. Om handlingen var olaglig behövs inget annat. Om handlingen var laglig kan den fortfarande utgöra ekocid om det fanns ytterligare en nivå av vårdslöshet, dvs handlingen var ”hänsynslös” – förövaren bortsåg från att skadan skulle vara klart oproportionerlig jämfört med de förväntade sociala och ekonomiska värdena.

Vems sociala och ekonomiska fördelar avses i definitionen av ”hänsynslös”?

Begreppet använder en avvägningsmetodik som är vanlig i miljörätt, eftersom många mänskliga aktiviteter medför viss skada på naturen. Frågan är, gjordes en rimlig avvägning och var de skadliga effekterna sannolikt större än fördelarna? Ett projekt kan innebära att någon tjänar mycket pengar och gynna ett fåtal, men om den skada som uppstår kommer att påverka många andra negativt (t.ex. lokalsamhällen eller urfolksgrupper) eller förstöra ekosystem kan detta kriterium vara uppfyllt.

Måste skada ha bevisats för att brottet ska vara tillämpligt?

Nej. Brottet definieras som att det handlar om risk, vilket innebär att handlingar som med stor sannolikhet medför allvarlig och antingen vidsträckt eller långsiktig skada kriminaliseras, oavsett om skadan har visat sig ännu. Detta överensstämmer med andra brott i Romstadgan och är särskilt lämpligt för brott mot naturen, eftersom det rent praktiskt är svårare att skydda miljön om skadan måste visa sig innan det är möjligt att åtala.

 

Vad är effekten av att använda termen ”olaglig” som ett kriterium för ekocidhandlingar?

Ett av de svåraste problemen med miljölagstiftning för närvarande är att tillämpningen är dålig. Att kriminalisera förstörelse som är olaglig i nationell eller internationell lag får tre viktiga effekter:

  1. det uppmuntrar potentiella förövare att utöva “due diligence” på rätt sätt, det vill säga att undersöka hur man bäst kan hålla sig på rätt sida av lagen för att undvika att begå ekocid (snarare än att kringgå reglering utan någon större oro för sanktioner).
  2. det ger mer kraft till alla som arbetar för att förbättra skyddet för människor och natur – från gräsrotsaktivister till akademiker, forskare och organisationer från civilsamhället – att sträva efter att tillhandahålla information, expertis och trycka på regeringarna för att förbättra regleringar;
  3. det gör att brottet förbli relevant över tid – när nationella lagar utvecklas för att bättre skydda naturen är ekocid fortfarande ett paraplybrott som omfattar och stödjer den utvecklingen.

Kan detta brott införas av enskilda regeringar?

Absolut. Det är formulerat för att passa in i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), och när det väl är på plats måste varje stat som ratificerar det införliva det i sin egen inhemska strafflagstiftning. Det finns dock inget som hindrar att definitionen används av en regering som vill gå före eller av regeringar som för närvarande inte är medlemmar i ICC. (Om lagstiftning införs i en enskild nation rekommenderar vi dock en infasningsperiod, för att ge möjlighet att upprätta policys för omställning och efterlevnad).

Kommer företag att försöka hindra införandet av detta brott?

Det kan hända att några få försöker, men hittills tyder våra samtal med företagsledare på en i stort sett positiv respons. En tvingande avskräckande effekt kommer verkligen att bidra till att skapa rättvis konkurrens, så att företag inte hamnar i underläge för att de försöker göra rätt. Det kommer sannolikt att frigöra innovation och kreativitet och styra statliga subventioner i en mer hälsosam riktning. Många av de lösningar vi behöver för att ställa om till ett hållbart samhälle finns redan eller är under utveckling, och denna lag kommer att ge dem starkt stöd genom att hindra finansiering av metoder som orsakar allvarlig skada.

aeczane.com/ferrari-sildenafil-tablet-cinsel-guc-arttirici/