Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /storage/content/03/102503/endecocide.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401 Ekocidlagstiftning | End Ecocide

Mer om ekocidlagstiftning

Med EKOCID avses olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar.

Läs mer om den föreslagna definitionen av ekocid som internationellt brott. 

VAD?

En internationell lagstiftning mot ekocid, storskalig miljöförstöring, värnar om människors, naturens och kommande generationers välfärd och rätt att leva. Ekocid skulle kunna vara en del av Romstadgan, grunddokumentet för den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC), som omfattar de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet. Brotten som idag faller under ICC:s jurisdiktion är folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.
 
Att inkludera ekocid som ett femte brott inom Romstadgan kan förhindra den massförstörelse av Jordens levande system som är uppenbar idag. Det innebär också en rättsligt bindande ansvarsprincip som förhindrar och förebygger ekocid. Då ekocid inträffar till följd av ett brott kan gottgörelse ske genom nationella domstolar eller genom ICC. Förslag finns även om att inrätta en ny internationell domstol för miljöbrott.

Oljeutvinning från tjärsand i Kanada, Indonesiens palmoljeplantager och Talvivaara-gruvan i Finland har nämnts som möjliga fall av ekocid.

HUR?

En lag om ekocid som tillägg till Romstadgan kan införas genom att någon av Romstadgans parter kräver det. Då startar en process som samlar underskrifter från statsöverhuvuden. För att tillägget ska träda i kraft krävs 2/3 majoritet, dvs 82 stater.

Självklart behövs ett starkt folkligt stöd för att en ekocidlagstiftning ska bli verklighet. Det var ytterst nära att ekocid antogs inom Romstadgan när den kom till på 1990-talet, men förslaget ströks i sista stund. Nu är förstörelsen värre och mer uppenbar, men starkt stöd från många människor krävs. 

VARFÖR?

Livsmiljöer världen över hotas och förstörs systematiskt. Klimatförändringar, utvinning av olja, gas och metaller och avverkning av skogar är några orsaker. Förändringarna är så snabba och genomgripande att forskare har börjat kalla vår tid för Antropocen, människans tidsålder. WWFs Living Planet Report konstaterar att populationerna av vilda djur har minskat med två tredjedelar sedan 1970, och många menar att vi lever i en sjätte massutrotning av arter.

De lagar och styrmedel vi hittills använt oss av förmår inte vända utvecklingen. Vi lever idag i en global ekonomi och påverkan på naturen orsakas av internationella skeenden och aktörer. Det är dags att använda det starkaste juridiska ramverket vi har, strafflagstiftning, på internationell nivå. Det räcker inte med att konstatera att människor har rättigheter till en god miljö – vi måste också kunna sanktionera brott mot dessa rättigheter.

Att slå fast att storskalig förstörelse av naturen är så fel att det kräver en sanktion, ett straff, påverkar även våra värderingar – vad vi menar är viktigt, rätt och normalt. Ett sådant värderingsskifte är nödvändigt för en hälsosam relation mellan det mänskliga samhället och annat liv.

BAKGRUND

Begreppet ecocide, livsmiljöförstörelse, har använts av olika politiska tänkare från 1900-talets mitt och framåt. Första gången ecocide hamnade i rampljuset var 1972 vid FN-konferensen om mänsklig miljö – Stockholmskonferensen – som var den första i sitt slag. Dåvarande statsminister Olof Palme öppnade konferensen med ett välkomsttal på Kungliga Operan där han hälsade alla 157 deltagande länder välkomna och berörde begreppet ecocide och vikten av att kriminalisera livsmiljöförstörelse. ”The immense destruction brought by indiscriminate bombing, by large scale use of bulldozers and herbicides is an outrage sometimes described as ecocide, which requires urgent international attention.” Att Palme tog upp detta var troligen på grund av USA:s användning av Agent Orange i Vietnamkriget för att avlöva regnskog och på så sätt göra det svårt för nordvietnamesiska trupper att gömma sig i under lövverket.

Bara 5 år senare röstades Environmental Modification Convention igenom i FN vilket förbjöd stater att med militär eller fientlig avsikt förändra livsmiljö där strider pågår. Ecocide  blev alltså brottsligt som en del av militär strategi. I mitten på 1990-talet utarbetas  Romstadgan, som reglerar verksamheten för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag. Romstadgan fastslår fyra internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och anfallskrig. Under den 10-års period som Romfördraget förhandlades  övervägde man att inkludera fler brott än de fyra ovannämda. Ett av dem var ecocide. (Här kan du läsa mer om den snåriga vägen in i och ut ur Romstadgan).

När advokaten Polly Higgins 2007 börjar nysta i de förhandlingar där ecocide togs bort utan omröstning beslöt hon sig för att arbeta för ecocide som det femte brottet mot freden. Enligt Polly Higgins finns anledning att tro att det funnits tydliga kommersiella intressen för att vilja rösta ner förslaget om ecocide. Vad som faktiskt hänt bakom lyckta dörrar är ju svårt att sia om. Det som står klart är att de länder som hotade att lägga in sina veto mot att inkludera ecocide i Romfördraget också råkar vara länder där stora oljebolag har sina huvudsäten. I Nederländerna; Shell, i Storbritannien; British Petroleum (BP) och i USA, en hel uppsjö, bl.a. ExxonMobil och Chevron.

Fler initiativ för att lyfta ecocide har kommit de senaste åren, bland annat End Ecocide on Earth som 2013 startade som ett europeiskt medborgarinitiativ med målsättningen att samla stöd från Europas medborgare för att får EU att agera i frågan om ecocide. Initiativet är nu avslutat men End Ecocide on Earth arbetar vidare bland annat med tribunaler mot Monsanto, fracking, för naturens rättigheter mm.

Läs mer om ecocide på https://ecocidelaw.com/
FAQ on Ecocide law