Kommentarer med anledning av mediarapportering

End Ecocide Sverige arbetar för att ekocid inkluderas som brott i Romstadgan, vilket skulle leda till att miljöbrottslingar kan ställas inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag. En ekocidlagstiftning skulle få stor betydelse för bland annat cirkulär och regenerativ ekonomi, mänskliga rättigheter och gemensam säkerhet. I juli beviljades föreningen medel från Postkodstiftelsen för projektet ”Kunskapsbas för en lag som skyddar jorden”.  Syftet är att ta fram underlag som stöd för beslutsfattare i frågan, ett arbete av internationell betydelse som förväntas lyfta kunskapsläget kring ekocidlagstiftning avsevärt och underlätta för beslutsfattare att införa lagen. Inget liknande underlag existerar idag. Det är brådskande att ta fram underlag inför kommande FN-möten i hållbar utveckling – UNEP@50 och Stockholm+50 – där frågan bör vara en del av agendan med tanke på det akuta läget för jordens ekosystem. Projektet har stor potential att föra frågan framåt.

Den 20 oktober kom tidningen Aktuell Hållbarhet ut med en artikel om föreningen och projektanslaget. Artikeln finns här för prenumeranter. Tidningen Syre behandlar frågan på ett mer sakligt sätt här. Vi vill klarlägga några underliggande missförstånd.

Bakgrunden till artiklarna är ett beklagligt missförstånd om skillnaden mellan generellt föreningsstöd och riktat projektstöd, samt skillnaden mellan styrelsearvode (som beslutas av stämman) och ersättning för konsultarbete. Detta är naturligtvis mycket olyckligt när det kommer som vilseledande information i media.

Föreningen arbetar genom flera olika arbetsgrupper som alla har möjlighet att söka stöd på olika sätt. Tack vare ett omfattande förarbete med ansökan till Postkodstiftelsen är näringslivsgruppen den första grupp som säkrar ett större, riktat stöd. Postkodstiftelsens riktade projektfinansiering är inte att förväxla med föreningens övriga finansiering, som sker genom medlemsintäkter och donationer. Projektet bör inte heller förväxlas med allmänna verksamhetsstöd som föreningen skulle kunna kvalificera för. Stödet från Postkodstiftelsen är avhängigt den över 30-sidiga plan, som i detalj beskriver projektets mål och vad som ska göras för att uppnå målen. I avtalet med Postkodstiftelsen finns också en specificerad projektbudget. 

Vid riktade projektanslag är det vanligt att de som utformat ansökan också säkrar att jobbet blir gjort. Föreningens styrelse har bett extern, auktoriserad revisor, samt jurist med expertis inom föreningslagstiftning att granska det omdiskuterade ärendet, för att utreda om föreningens beslut och processer har varit och är förenliga med svensk lag och god föreningspraxis. Juristen, Magnus Andersson, är en av författarna till boken ”Handbok för ideella föreningar”. Varken revisorn eller juristen finner någon grund att kritisera styrelsen för hanteringen av ärendet. 

 

Några ytterligare klarlägganden:

  •   Projektets inriktning stakades ut hösten 2020, under öppna former under ledning av den dåvarande finansieringsgruppen. Projektplanen var i allt väsentligt klar i mars. Föreningens försök till nya former för breddad intern samverkan startade i maj.
  • Som framgår av den budget som är en del av avtalet, har Postkodstiftelsen full kännedom om att två styrelseledamöter skall fakturera i projektet och genom vilka bolag de fakturerar.
  • Av budgeten framgår också att föreningens ordförande inte ska ta emot pengar från projektet.
  • Extra årsmöte är utlyst för att behandla det som inte kan vänta till nästa ordinarie årsmöte, nämligen att välja in nya styrelsemedlemmar. Den kan inte behandla annat ( t ex motioner) än den är utlyst för att behandla, en vanlig begränsning som regleras av föreningens stadgar.
  •  Det förekommer oroande uppgifter i artikeln om det interna arbetsklimatet, en fråga som är mycket viktig för föreningen. Föreningen initierade därför för en dryg månad sedan en process med två mycket erfarna facilitatorer, som stöttar medlemsgruppens arbete i att säkerställa att föreningen har samarbetsformer och en kultur av trygghet, transparens, glädje och högt i tak.  Den första fasen av denna process är nyligen avslutad och facilitatorerna konstaterar att föreningen behöver lära sig av det som hänt för att bli bättre på att hantera informationsflöde och transparens i framtiden, samt förordar att projektet bör fortsätta enligt ursprunglig plan.

I en demokratisk förening finns naturligtvis ofta personer som har annan uppfattning än majoriteten. De samtal som genomförts i ovan nämnda process visar att projektet har ett starkt stöd bland de medlemmar som arbetar aktivt i föreningen och att de vill att näringslivsgruppen genomför projektet som planerat och utan ytterligare dröjsmål.

För frågor kontakta

Projektledare My Schüldt, 070-718 30 03, my@klarhet.se
Ordförande Pella Thiel, 073-658 98 84, pella.thiel@endecocide.se

Dela mig

Fler nyheter och event

fallback

EU har chansen att erkänna de grövsta miljöbrotten på internationell nivå

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (4)
Event 15 maj

15 maj: Legally protecting nature in times of peace and conflict – event inför Europarådets toppmöte

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag (1)

Europarådets toppmöte i maj kan ta nästa steg mot en internationell ekocidlag

Världspremiär - körsång för ekocidlag

Världspremiär – körsång för ekocidlagstiftning

29thFORSHARING

EU-parlamentet för att inkludera ekocid i EU-lagstiftning

Samtliga i EUs juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

Samtliga i EU:s juridikutskott röstade för en ekocidlagstiftning

event
Event 29 mar

March 29: Ecocide Law for an Economy within Planetary Boundaries (online webinar)

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 08.02.14

Ny rapport: Ecocide law for an Economy within Planetary Boundaries

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag
Event 25 jan

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag

Podcast with Pella Thiel

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023!

Faith Voices_COVER_spread

Religiösa röster för ekocidlag