End Ecocide Sweden Guestblogs at Stop Ecocide:

Karl-Petter Thorwaldsson, chairman of The Swedish Trade Union Confederation, and Anna Sundström, secretary general of Olof Palme International Center are writing in Svenska Dagbladet (one of the largest newspapers in Sweden) on ecocide. “We stand behind the growing global opinion demanding that large-scale destruction of ecosystems should be a crime. Sweden ought to lead the way to amend the Rome Statute with ecocide as a fifth crime against peace” they write. 

– It is very welcome that The Swedish Trade Union Confederation and Olof Palme International Center take a stand for ecocide as an international crime, says Peder Karlsson, End Ecocide Sweden. It is not just ecosystems who are victims of the ruthless exploitation which is legally permitted today. The workers of the world are paying a high price in the form of environmental destruction and climate change, especially in the global South. 

“In two years time Sweden will again invite the world to an international conference on the environment; Sweden then has the opportunity to show that it is possible to combine welfare, equality and a radical transition to sustainability”, Thorwaldsson and Sundström write. They are referring to that it is almost 50 years ago that the administration of Olof Palme arranged the first ever conference on international environmental issues, the so called Stockholm Conference of 1972, where Palme was one of the first to use the term ecocide (see this clip).

Now, half a century later, it is high time to seriously take care of the nature which we are part of. The Stockholm +50 conference is a great opportunity to unite the world around a Duty of Care for the Planet, making ecocide a fifth crime against peace. The swedish workers movement shows the way toward a solidarity with all of life with this clear article.

Clips from a meeting between Polly Higgins, the lawyer who proposed ecocide as a crime under the Rome Statute, and Jan O Karlsson, Minister of Government of Olof Palme who was a contributor to the speech Palme holds above.


NOTABLE MEDIA ARTICLE: published in Svenska Dagbladet 20/03/20

CRIMINALISING LARGE-SCALE ENVIRONMENTAL DESTRUCTION

Sweden should take the lead in reducing impunity and making it costly to destroy human life conditions, say Karl-Petter Thorwaldsson, chairman of The Swedish Trade Union Confederation, and Anna Sundström, secretary general of Olof Palme International Center.

Together, we face humanity’s greatest challenge. The climate and the ecosystems are under immense pressure with human suffering and incalculable economic damage as a result. Ravaging violent fires, the widespread and long-lasting drought, the massive devastation of the recurring hurricanes and the catastrophic consequences of the floods. This is the acute crisis of our society, our democracy and our economic system. At the same time, we see how a number of states and groups of large companies are actively counteracting necessary change. Therefore, The Swedish Trade Union Confederation and the Olof Palme International Center require that large-scale environmental degradation is criminalized.

We see more and more how some states and large corporations invest huge sums of money in disinformation campaigns, pushing for increased overexploitation of man and nature. Fossil fuel emissions, environmental degradation, inequality and suffering also continue to increase. The cost of such behavior today is minimal, both financially and legally. On the contrary, they are directly profitable and encouraged by a system designed to safeguard these interests.

A thorough restructuring of the economic system is necessary and needs to be done very quickly. The public systems and their financial instruments must be fundamentally changed to make it easy to do the right thing – for consumers, workers, municipalities as well as for companies. All the companies and individuals who want to make the transition possible should have the best conditions to do so. Public investment, procurement rules, taxes and subsidies must be clearly directed at the branches of human activity that contribute positively to the transition with care for workers and the environment. The international trade union movement wholeheartedly supports such a development, where the decent jobs, the opportunities for increased equality and a good life is to be found.

We are also convinced of the need to increase the legal capacity to claim responsibility. Today, impunity is extensive for environmental crimes and destruction of habitats. There are no global tools with sufficient jurisdiction to deal with these issues and with the ability to claim the responsibility of individuals in relation to the consequences of their actions and decisions. It is almost forty years since Olof Palme hosted the world’s first international conference on the environment. In his introductory speech, he pointed out that: 

”in the field of the human environment there is no individual future, neither for human beings nor for nations. Our future is common. We must share it together. We must shape it together.” 

Therefore, we support the growing world opinion that requires that large-scale environmental degradation should be criminalized. Sweden should take the lead for Ecocide Law to be added to the Rome Statute as a fifth crime against peace. And thus, in a decisive way, contribute to a new approach to investment, exploitation and growth.

During the post-war period, the labour movement showed that a rapid and profound social change is possible. With our faces turned towards the future, we did not shy away from the necessary change. In two years, Sweden will once again invite the world to an environmental conference. We then have the opportunity to show the world that it is possible to combine a welfare society with increased equality and a radical transition. Together with the states who are threatened with eradication due to rising sea levels, Sweden should take the lead in reducing impunity and making it costly to destroy human life conditions. We assume this necessary challenge and urge the government and parliament to do the same. Sweden has every opportunity to once again show the world that we are a pioneering country.

Karl-Petter Thorwaldsson
The Swedish Trade Union Confederation, chairman

Anna Sundström
Olof Palme International Center, Secretary General 


Kriminalisera stor­skalig miljöförstörelse

Sverige bör gå i täten för att minska straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Anna Sundström, Olof Palmes internationella center.

Gemensamt står vi inför mänsklighetens största utmaning. Klimatet och ekosystemen befinner sig under en oerhörd press med mänskligt lidande och oöverskådliga ekonomiska konsekvenser som följd. De våldsamma brändernas framfart, den utbredda och mångåriga torkan, de återkommande orkanernas massiva förödelse och översvämningarnas katastrofala följder. Det är vårt samhälles, vår demokratis och vårt ekonomiska systems akuta kris. Samtidigt ser vi hur ett antal stater och en samling storföretag aktivt motarbetar den omställning som är nödvändig. Därför kräver LO och Palmecentret att storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras.

Vi ser allt mer hur vissa stater och storföretag investerar ofantliga summor i desinformationskampanjer, driver på för ökad rovdrift och ytterligare exploatering av människa och natur. Utsläppen, miljöförstörelsen, ojämlikheten och lidandet fortsätter också att öka. Kostnaderna för sådant beteende är i dag minimala, både ekonomiskt och juridiskt. De är tvärtom direkt lönsamma och uppmuntras av ett system som designats för att tillvarata dessa intressen.

En genomgripande omställning av det ekonomiska systemet är nödvändig och behöver ske mycket snabbt. De offentliga systemen och de ekonomiska styrmedlen måste förändras i grunden så att det blir lätt att göra rätt för både konsument, arbetare, kommuner och företag. Alla de företag och individer som vill göra omställningen möjlig ska ha de bästa förutsättningarna att göra det. Offentliga investeringar, upphandlingsregler, skatter och subventioner måste tydligt riktas mot de branscher och verksamheter som bidrar positivt till omställningen med omsorg om arbetare och miljö. Den internationella fackliga rörelsen ställer sig helhjärtat bakom en sådan utveckling. Där finns de anständiga jobben, möjligheterna till ökad jämlikhet och ett gott liv.

Vi är också övertygade om nödvändigheten att öka de juridiska möjligheterna att utkräva ansvar. Straffriheten är i dag omfattande för miljöbrott och förstörelse av livsmiljöer. Det saknas globala verktyg med tillräcklig jurisdiktion för att hantera dessa frågor och med möjlighet att utkräva ansvar av individer i relation till konsekvenserna av deras handlingar och beslut. Det är snart fyrtio år sedan Olof Palme stod värd för världens första internationella miljökonferens. I sitt inledningsanförande poängterade han att ”i relation till mänsklig livsmiljö finns det ingen individuell framtid, inte för människor och inte heller för nationer. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela den tillsammans. Vi bör forma den tillsammans.” Vi ställer oss därför bakom den växande världsopinion som kräver att storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras. Sverige bör gå i täten för att ekocid (från engelskans ecocide), ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid. Och därmed på ett avgörande sätt bidra till ett nytt förhållningssätt till investeringar, exploatering och tillväxt.

Arbetarrörelsen visade under efterkrigstiden att en snabb och genomgripande samhällsomställning är möjlig. Med ansiktet vänt mot framtiden skyggade vi inte den nödvändiga förändringen. Om två år bjuder Sverige återigen in världen till en miljökonferens. Vi har då möjlighet att visa världen att det är möjligt att kombinera ett välfärdssamhälle, ökad jämlikhet och en radikal omställning. Tillsammans med de stater som hotas av utplåning med stigande havsnivåer bör Sverige gå i täten för att minska straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Vi antar denna nödvändiga utmaning och uppmanar regering och riksdag att göra detsamma. Sverige har alla förutsättningar att återigen visa världen att vi är ett föregångsland.

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande för LO

Anna Sundström
Generalsekreterare Olof Palmes internationella center