VISION – MISSION – AIM

VISION

– den storslagna idén, hur världen ser ut när vi är klara

  • En värld där människor lever i samklang med varandra och naturen.

Mission

– hur vi bidrar till att få visionen att bli verklighet; kopplas direkt till visionen med det som vår organisation specifikt bidrar med för att uppnå visionen

  • Att ett internationellt rättssystem införs som säkrar människors, naturens och kommande generationers välmående och rätt att leva.

AIM

– vad som ska ske för att visionen och missionen ska kunna genomföras

  • Att storskalig miljöförstöring införs som ett femte tillägg till Romstadgan som brott mot freden och folkrätten vid Internationella Brottmålsdomstolen.
  • Att Sverige tar initiativ till att föreslå ett tillägg till Romstadgan.
  • Att Sverige röstar ja om någon annan av medlemsstaterna föreslår detta tillägg.
  • Att nyckelorganisationer inom EU och FN tar initiativ till ekocidlagstiftning.
  • Att näringslivsorganisationer arbetar för en ekocidlagstiftning.
  • Att gräsrotsorganisationer arbetar för ekocidlagstiftning.
  • Att människor i allmänhet känner till begreppet ekocid.