Yttrande från Stop Ecocide foundation till ICC:s årliga möte

Lyssna på Jojo Mehta, ordförande i Stop Ecocide Foundation, när hon framför sitt officiella uttalande till ”19th Session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Crime Court (ICC) 2020″.

Talet finns också att läsa hos Coalition for the ICC. Längre ner på denna sida hittar du samma tal tal översatt till svenska.

För mer information och för att se andra människorättsorganisationers uttalanden adresserat till ICC, se CICCs hemsida.

Se även det side event som Stop Ecocide höll tillsammans med Vanuatu:
Ecocide as an international crime – key considerations

Ordförande Jojo Mehtas tal på svenska

STOP ECOCIDE FOUNDATION

Uttalande inför det 19:e mötet i Församlingen av statliga parter till Romstadgan i den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) december 2020.

Mina Damer och Herrar, ers Excellenser, ärade Delegater.

Den Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) är mer relevant idag än den någonsin har varit tidigare, av många orsaker.

För det första, och särskilt i dessa kristider, behöver världen ett rättsligt redskap där även de inom de högsta politiska positionerna kan hållas ansvariga, så att ingen förövare av allvarliga brott inom den internationella gemenskapen kan anse sig stå över lagen.

För det andra, är det oerhört viktigt att vi, i vår globaliserade värld, har ett rättsligt redskap där dessa brott kan etableras på ett sådant sätt att det som är uppbyggt inom ICC kan appliceras på många rättssystem, med betoning på att lagen även ska kunna komplettera rättssystemet i alla medlemsstater.

Samtidigt är det avgörande att brotten inom Domstolens rättskipningsområde verkligen är de som mest ”hotar världens fred, trygghet och välbefinnande”.

Mina Damer och Herrar, det pågår just nu ett sådant brott, under straffrihet, i många delar av världen. Trots att diskussioner pågått och utkast skrivits under en hel generation, finns det ännu inget tillägg till Romstadgarna. Detta brott är okänt bland lagstiftarna i de flesta länder, och ändå hotar det inte bara freden, tryggheten och välbefinnandet i världen, det hotar dessutom möjligheten att bebo vår planet.

Det här ecocidbrottet innebär storskaliga skador och förstörelse av ekosystemen, vilka görs i full vetskap om uppenbara risker, vilka inkluderar förlusten av biologisk mångfald, utarmning av jorden, allvarliga störningar när det gäller näringskedjor, dödlig förgiftning av akviferer (naturliga grundvattenmagasin), farliga väderstörningar, påverkan och förvärrande av klimatförändringarna.

Vid förra årets ASP hade önationerna Vanuatu och Maldiverna, två av de mest sårbara länderna i världen när det gäller klimatpåverkan och därför mycket medvetna om det här globala hotet, modet att efterlysa en inkludering av ekocidbrotten i Romstadgan.

Nu i december, vid MockCOPs online konferens, samlades, leddes och medverkade unga miljöaktivister från 140 länder runtom i världen i frånvaron av FNs FCCC :s fysiska möte i år – och utfärdade en deklaration där de föreslog att man skulle lista de delar som de olika delegaterna ansåg vara av avgörande betydelse för en sund och hälsosam framtid för mänskligheten. Det här fördraget skulle förpliktiga staterna att på nationell nivp kriminalisera ekocid ”med lämpliga straff i förhållande till skadan och dess konsekvenser för mänskligheten”, och dessutom skulle de ”stödja införandet av ett nytt internationellt och straffbart ekocidbrott vid ICC.

Vår stiftelse existerar för att vi progressivt ska stödja arbetet med att hitta ett legalt sätt att skydda jordens värdefulla livstödjande system, och har därför sammankallat en panel av internationella experter på brotts- och miljölagar som ska skissa på lagliga och realistiska definitioner av ekocid och som därefter kan föreslås inför denna Församlingen av intresserade stater.

Vi föreslår ödmjukast att Församlingen allvarligt överväger att inkludera ekocid i Romstadgan, något som efterlysts av önationerna Vanatu och Maldiverna och att lagen inte bara har konkreta fördelar med tanke på att förebygga de värsta övergreppen och förstörelsen av miljön, utan att lagen dessutom utgör en genuin möjlighet för domstolen, på många sätt.

För det första, med anledning av de djupt allvarliga konsekvenser när det gäller möjligheten att leva och bebo planeten, är det av sådan vikt att brottet behöver hanteras på en internationell nivå. Att lägga det här brottet till rättskipningsområdet innebär en försäkran om att ICC kommer att leva upp till sitt löfte i en värld där det pågår en accelererande ekologisk kollaps.

För det andra, eftersom ekocid orsakas av företag, skulle en kriminalisering göra det möjligt för domstolen att fungera enligt dess intentionen – som en domstol som sätter stopp för straffriheten för de absolut allvarligaste internationella brotten genom ett internationellt samarbete. Man skulle kunna åtala för ekocidbrott i vilken ratificerande rättskipning som helst, vilket ger utrymme för ett antal vägar för att ställa förövare till ansvar.

För det tredje, det innebär en möjlighet för domstolen att kunna påverka och leda globala normer och attityder när det gäller att skapa fred, trygghet och välbefinnande i världen eftersom lagar mot kriminalitet hjälper till att dra upp moraliska riktlinjer. Speciellt betydelsefull är inflytandet från den här domstolen. När ekocid blir ett internationellt brott, kommer det globala samhället att börja inse att vi inte bara måste behandla varandra med omtanke och respekt, utan också hela den väv av liv som vi är en del av.

Mina Damer och Herrar, ärade Delegater, framstående delegater, det är verkligen hög tid, att i sista stund sätta namn på dessa brott som hotar vår civilisations framtid på den här planeten och att aktivt säkerställa att de förhindras. Vi bjuder in er att stödja denna förfrågan från de mest sårbara och att ni samtidigt ställer er solidariska med framtida generationer. Vi bjuder in er att allvarligt överväga en ändring av Romstadgan så att den inkluderar ekocid. Tack så mycket.

Jojo Mehta

Styrelseordförande

Länk till originaltalet.

Dela mig

Fler nyheter och event

Skärmavbild 2023-01-30 kl. 08.02.14

Ny rapport: Ecocide law for an Economy within Planetary Boundaries

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Europarådet röstar för kriminalisering av ekocid

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag
Event 25 jan

Nästa steg i arbetet för en ekocidlag

Podcast with Pella Thiel

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023!

Faith Voices_COVER_spread

Religiösa röster för ekocidlag

VIKTIG FÖR ATT
Event 8 nov

Ecocide Law for the Paris Agreement

Hur-kan-vi-tillgodose-dagens-behov-utan-att-kompromissa-med-morgondagens
Event 11 okt

Svåra gruvfrågor, cirkulärekonomi och ekocidlag

BRICCR

ICC fyller 20 år – diskuterar ekocid

BRKenyaR

Kenya första afrikanska landet för kriminalisering av ekocid

fallback

Nordiska ministerrådet lyfter ekocidlagstiftning

WhatsApp Image 2022-06-03 at 3.55.28 PM

Ekocid på allas läppar under Stockholm+50

Skärmavbild 2022-06-04 kl. 22.09.57

New report on ecocide law and human rights